Gotowy?

BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ

Naszą misją jest wspierać przygotowania obronne administracji publicznej, przedsiębiorstw oraz szkolenia wojskowe dla cywili
sprawdź szkolenia obronne

Nasze usługi

SZKOLENIA WOJSKOWE DLA CYWILI ORAZ KURSY STRZELECKIE

Organizujemy szkolenia militarne dla cywili oraz prowadzimy kurs wojskowy dla cywili w odpowiedzi na zagrożenia

Szkolenie obronne administracji publicznej

Szkolimy administrację rządową oraz samorządową wszystkich szczebli w zakresie przygotowań obronnych

Szkolenia obronne dla przedsiębiorstw

Szkolimy kadrę kierowniczą spółek oraz zespoły realizujące zadania obronne w przedsiębiorstwach

Ochrona infrastruktury krytycznej

Opracowujemy plany ochrony infrastruktury krytycznej dla zobowiązanych podmiotów

Zarządzanie kryzysowe

Przygotowujemy instytucje publiczne do wypełniania zadań w strukturze zarządzania kryzysowego

Przeciwdziałanie terroryzmowi

Pomagamy chronić instytucje przed zagrożeniem terrorystycznym (antyterroryzm)

OCHRONA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH

Prowadzimy szkolenia w zakresie zarządzania informacją, zwłaszcza w postaci cyfrowej (cyberbezpieczeństwo)

PLANOWANIE OPERACYJNE oraz PROGRAMOWANIE OBRONNE

Wspieramy instytucje we właściwej ocenie pozamilitarnych przygotowań obronnych

SZKOLENIE Z OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Szkolimy administrację rządową i samorządową z ochrony informacji niejawnych oraz obiegu dokumentów niejawnych.

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

Obronność definiuje się zwykle jako całokształt sił i środków będących w dyspozycji oraz działań podejmowanych przez państwo i tworzące je społeczeństwo w celu zapobiegania, a w końcu przeciwdziałania przewidywanym i zaistniałym zagrożeniom bezpieczeństwa narodowego. Pojęcie obronności mieści więc w sobie zarazem działania dyplomatyczne podejmowane poza granicami kraju, polityczne wewnątrz państwa, udział w sojuszach obronnych, stan gotowości do działania wojsk własnych, ale i niemniej ważne, stricte niemilitarne przygotowania obronne. One to właśnie są, zważywszy ich interdyscyplinarność, jedną z najbardziej wieloaspektowych aktywności państwa w sferze obronności.

PRZYGOTOWANIA OBRONNE PAŃSTWA

Oczywistym jest stwierdzenie, że zaangażowanie w przedsięwzięcia związane z obronnością kraju, to moralny obowiązek wszystkich jego obywateli. Jest to też powszechny obowiązek prawny określony bezpośrednio w Ustawie Zasadniczej, a dookreślony w ponad stu innych aktach prawnych. Już samo posiadanie polskiego obywatelstwa wiąże się z koniecznością ponoszenia ciężarów i różnych świadczeń publicznych, nie wyłączając obowiązków w ramach szeroko rozumianych przygotowań obronnych. Te, realizowane we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa, przez wszystkie organy władzy, instytucje państwowe, samorządowe, przez przedsiębiorców, ale i „rękami” pojedynczych obywateli wspierają jedną z podstawowych aktywności państwa i sens jego istnienia – zapewnienie bezpieczeństwa narodowego poprzez stałe utrzymywanie i rozwijanie narodowej zdolności do odparcia zbrojnej napaści.

CEL PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH

Celem przygotowań obronnych państwa jest wydzielenie sił i środków oraz wypracowanie procedur funkcjonowania podmiotów na które nałożono zadania obronne dla zapewnienia warunków do przetrwania obywateli i naszego państwa w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa oraz wojny. Przygotowania obronne swoim zasięgiem obejmują praktycznie wszystkie podsystemy narodowego systemu bezpieczeństwa, a proces przygotowań obronnych przebiega w czasie pokoju i polega na racjonalnym planowaniu i przekazywaniu zadań podmiotom uczestniczącym w jego realizacji.
W związku z obecną sytuacją polityczno-militarną w regionie i na świecie oraz zarysowującymi się tendencjami w sferze bezpieczeństwa i potencjalnymi zmianami w środowisku bezpieczeństwa Polski, przygotowania obronne nie mogą skupiać się na wąskim sektorze tradycyjne pojmowanej obronności. W efekcie zakres przygotowań obronnych państwa wraz z rozwojem nauk o bezpieczeństwie podlega ciągłemu poszerzeniu, wypełniając coraz bardziej obszary niemilitarne: polityczne, ekologiczne, kulturowe, demograficzne, a coraz większą w nich rolę zajmuje czynnik społeczny, administracyjny i ekonomiczny. Stąd Polskie Przygotowania Obronne zajmują się szerokim, pełnym zakresem przedmiotowej problematyki obejmującym:

  1. Planowanie operacyjne, programowanie obronne, a także realizowanie przygotowań obronnych;
  2. Przygotowania w dziedzinie kierowania obroną państwa na wszystkich szczeblach, zasady organizacji, uruchamiania oraz funkcjonowania systemu kierowania;
  3. Przygotowania w zakresie utrzymywania stałej gotowości obronnej, a także realizację swoistych zadań we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa;
  4. Przygotowania składowych systemu bezpieczeństwa narodowego do niezakłóconego funkcjonowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń, w razie konieczności podwyższania gotowości obronnej i prowadzenia obrony wraz z systemem rezerw strategicznych;
  5. Przygotowanie do objęcia ochroną obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa, w tym zakresu tych przygotowań i prowadzenia szczególnej ochrony;
  6. Stworzenia warunków funkcjonowania jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności poprzez ich wszechstronne przygotowanie do militaryzacji,
  7. Szkolenie obronne;
  8. Przygotowanie do kontroli stanu przygotowań obronnych.