Gotowy?

Ochrona zasobów informacyjnych (cyberbezpieczeństwo)

POTRZEBA SZKOLENIOWA

Realizujemy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa zasobów informacyjnych / cyberbezpieczeństwa, co wobec rosnącego uzależnienia od zdolności do przetwarzania informacji w postaci cyfrowej staje się podstawowym wymogiem skutecznego realizowania zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Szkolenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa:
• Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 5 listopada 2014
• Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022, 2017
• Doktryna Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, 22 stycznia 2015
• Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, 25 czerwca 2013
• Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń, 7 lutego 2013
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy SZ i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2002 Nr 156 poz. 1301
• Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz. U. z 2014 r. poz. 1114
• Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800

PROBLEMATYKA

Przedmiotem szkoleń jest bezpieczeństwo zasobów informacyjnych w instytucjach zajmujących się wszelkimi aspektami bezpieczeństwa i obronności RP. Systematyczne i systemowe budowanie ochrony zasobów informacyjnych przyczynia się do zwiększania efektywności wysiłku obronnego RP i poprawia zdolności do obrony.
Cyberprzestrzeń, to przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzona przez systemy teleinformatyczne wraz z powiązaniami między nimi oraz relacjami z użytkownikami.
Wspomniane w definicji systemy teleinformatyczne to zespoły współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych (hardware, tj. komputery, serwery, routery, modemy itp.) i oprogramowania (software) zapewniające przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego przeznaczonego do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci.
Cyberprzestrzeń RP to cyberprzestrzeń w obrębie terytorium państwa polskiego oraz w miejscach, gdzie funkcjonują przedstawicielstwa RP (placówki dyplomatyczne i konsularne, kontyngenty wojskowe, jednostki pływające oraz statki powietrzne poza przestrzenią RP, podlegające polskiej jurysdykcji).
Cyberbezpieczeństwo RP (bezpieczeństwo RP w cyberprzestrzeni) to proces zapewniania bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni państwa jako całości, jego struktur, osób fizycznych i osób prawnych, w tym przedsiębiorców i innych podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, a także będących w ich dyspozycji systemów teleinformatycznych oraz zasobów informacyjnych w globalnej cyberprzestrzeni.
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP to część cyberbezpieczeństwa państwa, to stan uzyskany w wyniku realizacji zespołu przedsięwzięć organizacyjno-prawnych, technicznych, fizycznych i edukacyjnych mających na celu zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania cyberprzestrzeni RP. Proces zmierzający do uzyskania pożądanego poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP obejmuje też publiczną i prywatną teleinformatyczną infrastrukturę krytyczną oraz przetwarzane w niej zasoby informacyjne. Powiązanym zagadnieniem jest szkolenie z ochrony informacji niejawnych.

ZAKRES SZKOLENIA

• Bezpieczeństwo zasobów informacyjnych
• Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa narodowego i obronności
• Strategia Cyberbezpieczeństwa