Gotowy?

PLANOWANIE OPERACYJNE. PROGRAMOWANIE OBRONNE

POTRZEBA SZKOLENIOWA

Planowanie obronne to ustalanie sposobów wykonywania zadań obronnych przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego oraz wykorzystania w tym celu niezbędnych sił i środków, obejmujące planowanie operacyjne i programowanie obronne.
Planowanie operacyjne to ustalanie czynności dotyczących przygotowania i działania organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, ujętych w formie zestawów zadań operacyjnych, a także ustalanie sił i środków niezbędnych do ich wykonania.
Programowanie obronne to ustalanie zadań obronnych realizowanych w czasie pokoju, na dziesięcioletni okres planistyczny rozpoczynający się w roku nieparzystym, ujętych w formie przedsięwzięć rzeczowo-finansowych, w celu utrzymania i rozwoju potencjału obronnego państwa oraz przygotowania Sił Zbrojnych, organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także projektowanie środków budżetowych przeznaczonych na ten cel.

Umocowania prawne:
1) Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z dnia 5 listopada 2014 r.;
2) Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RR 2022 z dnia 9 kwietnia 2013r.;
3) Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna Rzeczypospolitej Polskiej.;
4) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1967 r, Nr 44 poz. 220 z późn. zm.);
5) Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r., Nr 76 poz. Poz. 804 z późn. zm.);
6) Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1320, z późn. zm.);
7) Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1496, z późn. zm.);
8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz. 1599 oraz z 2007 r. Nr 197, poz. 1426 );
9) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 152 );
10) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo - obronnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1871 );
11) Norma Obronna NO-02-A060:2008. System obronny państwa -Plany obronne - Klasyfikacja.
12) Podręczniki Normalizacji Obronnej PDNO-02-A071:2008. Planowanie obronne - Struktura i redagowanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych;
13) Podręczniki Normalizacji Obronnej PDNO-02-A074:2010. Planowanie obronne - Struktura i redagowanie programów pozamilitarnych przygotowań obronnych;
14) Podręczniki Normalizacji Obronnej PDNO-02-A075:2008. Planowanie obronne - Struktura i redagowanie planu operacyjnego przez organy administracji publicznej;

PROBLEMATYKA

Przygotowania obronne państwa realizowane są w dwóch współzależnych obszarach (sferach): koncepcyjnej i realizacyjnej.
Sfera koncepcyjna przejawia się w wypracowywaniu zasad, założeń i celów polityki obronnej (polityki bezpieczeństwa) z jednej strony, a z drugiej w konkretyzowaniu polityki obronnej pod postacią programów obronnych.
Sfera realizacyjna przejawia się przede wszystkim w przekładaniu programów obronnych na wykonawcze plany obronne. Dlatego istotnym jest, aby sam proces przygotowań obronnych oraz podejmowane w tym zakresie działania przez państwo, zostały należycie zaplanowane oraz przekazane właściwym podmiotom uczestniczącym w jego realizacji.
Planowanie obronne (planowanie operacyjne i programowanie obronne) stanowi podstawowe narzędzie realizacji polityki obronnej państwa w zakresie przygotowania, utrzymania i rozwoju jego potencjału obronnego oraz przygotowania Sił Zbrojnych RP, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia i w czasie wojny.
Jego istotą jest ustalanie zadań obronnych i sposobów ich wykonywania przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców, a także wykorzystania w tym celu niezbędnych sił i środków.
W ramach planowania obronnego określane są zadania obronne przygotowawcze oraz zadania interwencyjne (operacyjne, reagowania).

ZAKRES SZKOLENIA

- Uwarunkowania prawne i normatywne wykonywania zadań obronnych;
- Funkcjonowanie systemu obronnego państwa;
- Wybrane problemy okresowych przeglądów obronnych;
- Planowanie operacyjne na szczeblu centralnym, wojewódzkim i samorządowym;
- Układ i treść planu operacyjnego;
- Planowanie operacyjne organów administracji publicznej;
- Planowanie operacyjne na szczeblu organów samorządu terytorialnego;
- Dokumentacja planowania operacyjnego;
- Aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania;
- Militaryzacja jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa;
- Przygotowania obronne państwa. Świadczenia na rzecz obrony w czasie pokoju i wojny;
- Zasady wykonywania i przechowywania dokumentacji sporządzonej w ramach planowania operacyjnego.
- Zasady finansowania przygotowań obronnych