Gotowy?

SZKOLENIA OBRONNE PRZEDSIĘBIORCÓW

POTRZEBA SZKOLENIOWA

Szkolenia obronne skierowane są do kadry kierowniczej spółek oraz zespołów realizujących zadania obronne. Poprzez udział w szkoleniu obronnym dla pracowników przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa wykonują nałożony przepisami prawa obowiązek:
– Ustawa o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców
– Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP
– Ustawa o urzędzie Ministra Obrony Narodowej
– Rozporządzenie RM w sprawie szkolenia obronnego
– Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gotowości obronnej państwa
– Rozporządzenie rady Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych
– Rozporządzenie Rady Ministrów planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa
– Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym
– Decyzja Nr 331/Mon w sprawie wprowadzenia do użytku „Wytycznych do przygotowania przez przedsiębiorców planu realizacji zadań obronnych, w tym wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki, który stanowi plan operacyjny funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”

Szkolenia obronne przedsiębiorstw jako zbiór celowych i systematycznych działań podejmowanych przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, nastawionych na poszerzanie i pogłębianie pożądanego obszaru wiedzy przydatnego w przyszłości pracownikom do realizowania obowiązków służbowych związanych z obronnością państwa. Prowadzimy również szkolenie obronne administracji publicznej.
Przedmiotowe szkolenia, w formie zajęć teoretycznych (wykłady, konwersatoria, seminaria) i praktycznych (warsztaty, ćwiczenia, treningi, gry), oprócz doskonalenia funkcjonowania pracowników w ramach sformalizowanych procedur, mają uczyć ich racjonalnego działania w sytuacji zmian stanów gotowości obronnej państwa, a także kształtować obywatelskie postawy pro-obronne.
W szkoleniu powinny uczestniczyć osoby zajmujące kierownicze stanowiska, kierownicy podległych im i nadzorowanych przez nich jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności państwa oraz pracownicy, którym nadano lub planuje się nadać przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostki zmilitaryzowanej, a także wszyscy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych.

PROBLEMATYKA

W procesie szkolenia realizowane są poniższe zadania:
– poznawanie i przyswajanie nowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego,
– ułatwianie poruszania się w obszarze zadań i procedur obejmujących gotowość obronną państwa,
– uporządkowanie posiadanej wiedzy,
– kształtowanie swoistych umiejętności i nawyków pożądanych w dziedzinie obronności, a także rozwijanie umiejętności używania nabytej wiedzy w praktyce,
– kształtowanie umiejętności współdziałania pomiędzy przedsiębiorcami a jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych RP (także w zakresie HNS),
– przygotowanie kadry kierowniczej i pracowników do realizacji zadań na stanowiskach pracy oraz podnoszenia ich kwalifikacji, a także nauczenia zasad i procedur wykonywania zadań obronnych w warunkach szczególnych (podczas podwyższania gotowości obronnej, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny),
– nauka wykonywania i poruszania się w dokumentacji związanej z przygotowaniami obronnymi w przedsiębiorstwie,
– kształtowanie u pracowników postaw pro-obronnych, patriotycznych i lojalnościowych wobec Państwa Polskiego.

ZAKRES SZKOLENIA

1. Bezpieczeństwo, obronność państwa
2. System bezpieczeństwa narodowego
3. Przygotowania i gotowość obronna państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego

szkolenie obronne przedsiębiorstw