Gotowy?

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH -SZKOLENIE

POTRZEBA SZKOLENIA Z OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Szkolenie z ochrony informacji niejawnych i obiegu dokumentów niejawnych dla instytucji publicznych jest niezwykle istotnym elementem przygotowań obronnych państwa. Konieczność regularnego organizowania szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych dotyczy zarówno administracji rządowej i samorządowej, oraz wynika z obowiązujących źródeł prawa:
- Ustawa o ochronie informacji niejawnych
- Rozporządzenie RM w sprawie szkolenia obronnego
Szkolenie z ochrony informacji niejawnych w formie zajęć teoretycznych przeznaczone dla osób zajmujących stanowiska związane z przygotowaniami obronnymi państwa. Zakres szkolenia:
• System ochrony informacji niejawnych
• Obieg dokumentów niejawnych
• Informacje niejawne-szkolenie
• Bezpieczeństwo osobowe
• Bezpieczeństwo fizyczne
• Bezpieczeństwo teleinformatyczne
• Akta postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego
• Ochrona informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych
• Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych
Prześlij zapytanie o szkolenie-ochrona informacji niejawnych i obieg dokumentów niejawnych

INFORMACJE NIEJAWNE

Informacja niejawna oznacza informację, której nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne.
Informacje niejawne -szkolenie z nadawania klauzli:
1. ściśle tajne - nieuprawnione ujawnienie spowoduje wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że: zagrozi niepodległości, suwerenności lub integralności terytorialnej RP.
2. tajne - nieuprawnione ujawnienie spowoduje poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że: uniemożliwi realizację zadań związanych z ochroną suwerenności, lub porządku konstytucyjnego RP.
3. poufne - jeśli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że: utrudni prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej RP
4. zastrzeżone, jeśli nie nadano im wyższej klauzuli tajności, a ich nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie przez organy władzy publicznej lub inne jednostki organizacyjne zadań w zakresie obrony narodowej RP.
Kontrolę ochrony informacji niejawnych prowadzą Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych określa zasady ich ochrony, rodzaje i sposób przeprowadzania postępowań sprawdzających oraz procedury ochrony fizycznej i teleinformatycznej.
W ramach współpracy międzynarodowej RP musi zapewnić jednolity stopień bezpieczeństwa informacji klasyfikowanych, które są wymieniane z innymi państwami. Szef ABW odpowiada za wdrażanie uzgodnionych zasad i środków ochrony informacji niejawnych.

Ramowy plan szkolenia

System ochrony informacji niejawnych:  podstawowe akty prawne w zakresie ochrony informacji niejawnych,  definicje ustawowe, zasady ochrony informacji,  zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy,  klasyfikowanie informacji niejawnych,  ochrona informacji niejawnych,  brakowanie informacji niejawnych – dokumentacji niearchiwalnej,  zadania ABW i SKW. Szef ABW – Krajowa Władza Bezpieczeństwa,  zadania kierownika jednostki organizacyjnej,  zadania pełnomocnika ochrony. Pion ochrony. Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych:  cele i podmioty przeprowadzające szkolenia,  dokumentacja szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Bezpieczeństwo osobowe:  dostęp do informacji niejawnych,  rodzaje postępowań sprawdzających,  odstąpienie od postępowania sprawdzającego,  wszczęcie postępowania sprawdzającego,  cel postępowania sprawdzającego,  ankieta bezpieczeństwa osobowego,  czynności sprawdzeniowe,  zawieszenie /podjęcie zawieszonego/ postępowania sprawdzającego,  sposób zakończenia postępowania sprawdzającego,  kolejne postępowanie sprawdzające,  kontrolne postępowanie sprawdzające,  odstąpienie od przeprowadzenia postępowanie sprawdzającego,  postępowanie odwoławcze i skargowe,  wznowienie postępowania sprawdzającego. Bezpieczeństwo fizyczne:  utworzenie kancelarii tajnej,  organizacja pracy kancelarii tajnych,  ewidencjonowanie, udostępnianie, przekazywanie wysyłanie przesyłek niejawnych,  środki bezpieczeństwa fizycznego stosowane do zabezpieczania informacji niejawnych  przetwarzanie informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności „zastrzeżone” i „poufne”,  plan ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej,  zorganizowanie stref ochronnych,  postępowanie w przypadku zagrożeń,  sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne",  instrukcja dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony,  dokumentacja określająca poziom zagrożeń. Bezpieczeństwo teleinformatyczne:  akredytacja systemów teleinformatycznych,  etapy funkcjonowania systemu teleinformatycznego,  dokumentacja bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego,  inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administrator systemu,  opłaty za przeprowadzenie przez ABW/SKW czynności z zakresu bti,  proces zarządzania ryzykiem w systemie teleinformatycznym,  środki ochrony elektromagnetycznej,  udostępnianie elektronicznych nośników informacji. Bezpieczeństwo przemysłowe:  definicje,  dostęp przedsiębiorcy do informacji niejawnych,  zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji,  postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego,  obowiązki przedsiębiorcy w czasie trwania postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, a także w okresie ważności świadectwa,  umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej. Akta postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego:  zasady udostępnienia, przekazywania oraz przechowywania akt postępowań,  ewidencja osób i udostępnienie danych z ewidencji. Ochrona informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych:  definicja,  system klauzul tajności,  podstawowe akty prawne wymiany informacji niejawnych międzynarodowych,  przepisy bezpieczeństwa NATO, UE i ESA,  wytyczne Szefa ABW w sprawie postępowania z informacjami niejawnymi międzynarodowymi,  warunki dostępu do informacji niejawnych NATO, UE i ESA o klauzuli: − „CONFIDENTIAL” lub wyższej, − „RESTRICTED”,  szkolenie osób zapoznających się z informacjami niejawnymi NATO, UE i ESA,  obieg materiałów niejawnych NATO, UE i ESA,  bezpieczeństwo fizyczne: − informacje niejawne o klauzuli „CONFIDENTIAL” lub wyższej, − informacje niejawne o klauzuli „RESTRICTED”,  warunki przystąpienia do kontraktu zawiązanego z dostępem do informacji niejawnych NATO, UE i ESA,  wizyty związane z dostępem do informacji niejawnych,  naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji niejawnych,  umowy międzynarodowe o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych:  ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

szkolenie z ochrony informacji niejawnych