Gotowy?

Szkolenie obronne administracji publicznej

POTRZEBA SZKOLENIOWA

Szkolenie obronne administracji publicznej jest niezwykle istotnym elementem przygotowań obronnych państwa. Konieczność regularnego organizowania szkoleń obronnych dotyczy zarówno administracji rządowej i samorządowej, oraz wynika z obowiązujących źródeł prawa:
– Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP
– Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego
– Ustawa o urzędzie Ministra Obrony Narodowej
– Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gotowości obronnej państwa
– Rozporządzenie rady Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych
– Rozporządzenie Rady Ministrów planowania i finansowania zadań wykonywanych
w ramach przygotowań obronnych państwa
– Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym
– Wytyczne RM do programowania przygotowań obronnych RP na lata 2013-2022

Szkolenia obronne dla administracji rządowej i samorządowej to zbiór celowych i systematycznych działań podejmowanych na wszystkich szczeblach administracji publicznej, nastawionych na poszerzanie i pogłębianie pożądanego obszaru wiedzy przydatnego w przyszłości pracownikom do realizowania obowiązków służbowych związanych z obronnością państwa. Prowadzimy również szkolenia obronne przedsiębiorców, które skierowane są do pracowników przedsiębiorstw realizujących zadania obronne.
Przedmiotowe szkolenie obronne administracji publicznej, w formie zajęć teoretycznych (wykłady, konwersatoria, seminaria) i praktycznych (warsztaty, ćwiczenia, treningi, gry), oprócz doskonalenia funkcjonowania urzędników w ramach sformalizowanych procedur, mają uczyć ich racjonalnego działania w sytuacji zmian stanów gotowości obronnej państwa, a także kształtować obywatelskie postawy pro-obronne.
W szkoleniu obronnym dla administracji publicznej powinny uczestniczyć osoby zajmujące kierownicze stanowiska, kierownicy podległych im i nadzorowanych przez nich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy tych jednostek zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych.

CELE SZKOLENIA OBRONNEGO

W procesie szkolenia obronnego realizowane są poniższe zadania:
– poznawanie i przyswajanie nowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego,
– ułatwianie poruszania się w obszarze zadań i procedur obejmujących gotowość obronną państwa,
– uporządkowanie posiadanej wiedzy,
– kształtowanie swoistych umiejętności i nawyków pożądanych w dziedzinie obronności, a także rozwijanie umiejętności używania nabytej wiedzy w praktyce,
– kształtowanie umiejętności współdziałania pomiędzy organami administracji a jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych RP,
– przygotowanie kadry urzędniczej do wykonywania zadań w czasie pokoju, podwyższonej gotowości obronnej i w czasie wojny,
– nauka wykonywania i poruszania się w dokumentacji związanej z przygotowaniami obronnymi na szczeblu Urzędu,
– kształtowanie u kadry urzędniczej postaw pro-obronnych, patriotycznych i lojalnościowych wobec Państwa Polskiego.

ZAKRES SZKOLENIA

1. Bezpieczeństwo, obronność państwa
2. System bezpieczeństwa narodowego
3. Przygotowania i gotowość obronna państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego